Titulní stránka


Brněnský občasník


Stránky autora


Zpět do výběru


 


BRNĚNSKÝ OBČASNÍK


číslo 1 - ročník XVI. - březen 2006

Vydává: Oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno - Královo Pole

     
     

OBSAH ČÍSLA


Malé ohlédnutí za rokem 2005
Máte zájem?
Kostel Nejsvětější Trojice
Vlaky dálnic
Smolné dny Pendolina...
Multifunkční záznamníky
Počítač na kliku
Závěrem


Malé ohlédnutí za rokem 2005


Vážení čtenáři,

ráda bych Vás informovala o činnosti v odd. Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně (dále jen odd. DTI TMB) za rok 2005.

Uspořádali jsme celkem 5 Hudebních dýchánků (5. ledna, 17. února, 18. května, 9. listopadu, 7. prosince - v prostorách expozice Salon mechanické hudby. Jde o koncerty pro menší skupinu lidí, kteří si rádi poslechnou vážnou hudbu. Zúčastnilo se asi 60 osob.

Koncert Vítání jara Nechyběl také tradiční koncert „Vítání jara“, konaný v sále brněnské konzervatoře. Uskutečnil se dne 12. dubna a vystoupili zde bývalí žáci brněnské školy pro nevidomé, nyní posluchači nebo absolventi Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Zúčastnilo se cca 200 posluchačů z řad nevidomých a slabozrakých i běžných občanů.

Ze sbírkového fondu odd. DTI jsme zapůjčili exponáty na dvě výstavy. Od 1. února do 31. března 2005 výstava reliéfních obrázků, plánů, technických nákresů, trojrozměrných předmětů a zeměpisných map od různých autorů (českých i zahraničních tyflopedů) Svět haptický - III., která se konala v prostorách Státní knihovny pro nevidomé v Sankt Peterburgu. Druhá výstava - Naslepo, na niž byly zapůjčeny předměty německého tyflopeda Martina Kunze, českého tyflokartografa Františka Ficiána, se konala od 3. do 10. listopadu 2005 v galerii Oliva v Praze. 7. listopadu pak byla v prostorách expozice Kultura nevidomých slavnostní vernisáží zahájena výstava ke 100. výročí narození nevidomého učitele hudby a hudebního pedagoga Rudolfa Krchňáka. Předměty pro výstavu zapůjčili B. Krchňáková a PhDr. J. Smýkal. Výstava trvala do konce února 2006.

Poskytli jsme celkem 3 konzultace. 3. února 2005 o historii a současnosti Braillova písma dvěma studentkám z gymnázia v Brně - Řečkovicích. V měsíci červnu konzultaci k diplomové práci na téma Slepecké muzeum v Brně, studentce v oboru muzeologie. V měsíci červenci konzultace s pracovníky Lachemy v Brně - Řečkovicích ohledně popisků Braillovým písmem na krabičky od léků.

Expozici Kultura nevidomých navštívily tři autobusové zájezdy Oblastních odboček organizace nevidomých a slabozrakých 22. března - z Kroměříže, 27. května - z Plzně, 27. října - z Karlových Varů.

Expozici Kultura nevidomých navštěvovali lidé z okruhu široké veřejnosti. Jednalo se především o studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Pro výše zmíněné studenty pracovníci odd. DTI TMB zajišťovali také přednášky a semináře - celkem 11. Průběžně probíhají i programy, které vedou instruktoři expozice Kultura nevidomých pro školní mládež.

Pracovníci odd. DTI TMB zajišťují tisk a distribuci pozvánek v Braillově písmu na Tmavomodrý festival, který se v roce 2005 konal 12. - 14. května, ale také průběžně obstarávají pozvánky v Braillově písmu na výstavy, které se konají v prostorách TMB.

Vedoucí odd. DTI TMB se také zúčastnila předávání diplomů u příležitosti „Sportovního dne“ v ÚSP v Brně - Chrlicích, který se konal 13. listopadu ke Dni nevidomých. Rovněž se 16. listopadu zúčastnila 2. ročníku soutěže „Zlatý slavík“, která se konala v ÚSP v Brně - Chrlicích.

Pracovníci odd. DTI TMB pořádali pro studenty FFMU v Brně, katedru speciální pedagogiky přednášky a semináře ve Středisku rané péče - 25. března, a také v Oblastním ambulantním středisku Tyfloservis - 8. dubna.

Pracovníci odd. DTI TMB vydávají časopis pro nevidomé a slabozraké Brněnský občasník. Vychází v braillském písmu, v elektronické podobě na internetu a je rozesílán také prostřednictvím e-mailu. V loňském roce vyšly 4 čísla.

Své odborné příspěvky pracovníci odd. DTI TMB uveřejňují v Muzejním zpravodaji.

Jaké plány máme do budoucna?

Především v červnu t. r. vyvést výstavu Svět haptický - IV. do muzea tyflologické knihovny polského svazu nevidomých. V září příštího roku uskutečnit setkání pracovníků slepeckých muzeí Evropy. V r. 2008 to bude 150 let od narození významného představitele slepecké kultury u nás Karla Emanuela Macana. Rádi bychom s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích uspořádali výstavu (nejdříve v TMB, posléze v Pardubicích) z dochovaných archívních spisů a také fotografií i hudebnin.

Eliška Hluší

Máte zájem?


V letošním roce vyjde v Brně rozsáhlý Tyflopedický lexikon jmenný. Obsahuje na 1270 hesel. Jsou to jednak jména osobností v našich kruzích známá, o kterých je možno se zde dočíst i údaje dosud neuveřejněné, převažují však jména méně známá. Mimo více než stovku osobností českých je do lexikonu zahrnuto kolem 1500 jmen z celého světa. Mimo nevidomých osob je to několik set odborných pracovníků všech světových kontinentů.

Lexikon je bohatě ilustrovaný cca 300 obrázky s věcným obsahem a kolem 250 portréty. Jeho součástí je barevná bohatá obrazová příloha. Se svými 31 přispěvateli a spolupracovníky (z toho 8 zahraničních) je připravena v české odborné literatuře ojedinělá publikace, která by mohla být jedním ze spolehlivých studijních pramenů.

Vyjde ve 150 výtiscích formátu A 4. Obdrží ji odborné instituce, vybrané knihovny i spolupracovníci autora bezplatně. Pro ostatní zájemce bude možné proti předplacení vydat dotisky. Pro nevidomé čtenáře bude vydáno CD s textem ve Wordu (včetně formátu pouze text). Jestliže to situace umožní, bude vyrobeno s profesní vinětou. K tomu však bychom potřebovali znát počet zájemců. Přihlásit se můžete na E-mail:

smykal.j@volny.cz


nebo na adresu:

Josef Smýkal
Loosova 10
638 00 Brno


(běžným písmem i braillsky). Přihlášky zasílejte do konce měsíce března.

redakce

Kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli


Kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli Markrabě moravský Jan Jindřich si v Králově Poli, tehdy zemědělské vsi, vybudoval vedlejší sídlo. V roce 1375 zde založil i kartuziánský klášter, ale ještě téhož roku zemřel. O vybudování kláštera se už postarali jeho synové, markrabata Jošt a Prokop.

Kostel byl založen současně s klášterem a je podélnou jednolodní stavbou. Ke kněžišti přiléhají dvě kaple (Andělů a Zvěstování) a tzv. kaple Švédská. Okna v bočních kaplích sice mají původní tvar, avšak chybějí v nich kružby. Lodi chrámu a kněžiště jsou zaklenuty běžnou žebrovou klenbou. Na bočních stěnách ve štukovaných rámech jsou obrazy dvanácti apoštolů. Vnitřní vybavení chrámu pochází převážně z doby barokizace kostela. Vzácné jsou zejména krásně řezané raně barokní chórové lavice z poloviny 17. století.

Kaple Andělů dříve bývala klášterní zákristií. Svými malbami ji vyzdobil slavný malíř F. A. Maulbertsch koncem 18. století. Na jejích bočních stěnách vidíme obrazy znázorňující děje ze Starého i Nového zákona.

V této kapli je pochován nejmladší syn markraběte Jana Jindřicha, moravský markrabě Prokop Lucemburský (zemřel v Brně roku 1405). Jeho hrob tu byl objeven při obnově chrámové dlažby v roce 1975. Průzkum kosterních pozůstatků provedl doktor Emanuel Vlček z pražského Národního muzea. Jiná hrobka v tomto kostele doložena není a sami kartuziáni své mrtvé pochovávali na hřbitově za kostelem.

Kaple Zvěstování byla původně kapitulní síní kláštera. Malby jsou opět od malíře F. A. Maulbertsche, jsou však velmi poškozené.

Švédská kaple byla přistavěna až po r. 1760 stavitelem Lindnerem. Je barokní a má oválný půdorys. Nejvzácnější z ní jsou fresky v kopuli kaple - opět od F. A. Maulbertsche; uměleckou hodnotu má i barokní mříž - vzácná kovářská práce.

A název „Švédská“? Ten kaple dostala podle mariánského obrazu ze 16. století, svévolně prostříleného švédskými vojáky, když v roce 1645 obsadili klášter.

Celé průčelí chrámu dostalo novou, půvabnou rokokovou úpravu v letech 1765 - 1768; sochařsky ji vyzdobil vynikající brněnský sochař Ondřej Schweigl, který je i autorem monumentálního sousoší Nejsvětější Trojice.

Původní okolí chrámu tvořily lužní lesy, napájené řekou Ponávkou. Dnes je severně od chrámu upravený park, oáza klidu v rušném Králově Poli.

Oldřich Rejnuš
(Zdroj: Brněnský Metropolitan)


Vlaky dálnic


Vlaky dálnic V Austrálii nahrazuje složité spletence frekventovaných dálnic daleko jednodušší dopravní systém. Uzavřený okruh vedoucí podél celého pobřeží je doplněn pouze tzv. "Transcontinental north-south line", komunikací rozdělující vertikálně australský kontinent. Pokud se na tuto spojku mezi Adelaide a Darwinem dostanete, pochopíte její doslovný překlad. Komunikaci lze skutečně označit jako přímku, nebo linku, jelikož mírná zatáčka je skutečně na cestě k nekonečnému horizontu výjimečným zpestřením. Tento fenomén mírného zakřivení vytváří ideální podmínky pro místní kuriozitu silniční dopravy. Bezmála třítisícikilometrovou pouštní stezku totiž využívají jako svoji trať tzv. „ROAD TRAINS“ - silniční vlaky. Pod tímto hrdým označením vyráží z darwinského přístavu až padesátimetrové soupravy v nejrůznějších podobách. Jejich bezproblémový provoz je bezpochyby podmíněn nejen vlídnou trasou a slabým provozem, ale také ohleduplným chováním tvrdých chlapíků v kabině. Přesto však i tady existuje jistý problém a tím jsou krávy. Většina lidí by spíše v místních podmínkách tipovala klokany, ale právě volně se potulující skot je tady nejčastější překážkou na silnici. Tyto problémy musí denně řešit i zdejší „Long King“. Tuto přezdívku si od řidičů bezpochyby právem vysloužil nejdelší kamion světa, který tvoří šestnáctinápravová cisternová souprava o obsahu 130 tisíc litrů s tahačem Volvo. Od začátku loňského roku dostala pevný jízdní řád a slouží výhradně k přepravě leteckého benzinu na letiště v Alice Springs, ležícím v polovině pouštní magistrály.

Jakub Kasl

(Zdroj: Magazín Koktejl)

Smolné dny Pendolina...?


Pendolino v Přerově Provoz Pendolin kolem vánočních svátků příliš nevybočil ze situace prvních dvou týdnů - drobné závady byly relativně běžné a méně často docházelo i k závadám způsobujícím větší zpoždění. Obavy z problému ohrožujících proudů se nepotvrzují, ojediněle se však vyskytly i případy, které toto téma připomínají, např. náhlá změna návěstního znaku u návěstidla Lc11 v Kolíně při jízdě SC 502 nebo porucha přejezdového zařízení mezi Pardubicemi a Kostěnicemi při jízdě prázdné soupravy řady 680. Tyto údaje jsou příliš strohé na to, aby bylo možné posoudit, zda jmenované události byly iniciovány jízdou Pendolina.

Vážnější narušení provozu přišlo dne 28. 12. 2005. Jednak na vlaku SC 502 musela být poprvé mezi spoji Pendolino nasazena náhradní souprava, neboť na jednotce 680.003 nejprve došlo přes noc k poklesu napětí na bateriích, poté nastala porucha karty řízení elektromagnetické kolejnicové brzdy, která vedla k přitažení brzdových trámců ke kolejnicím. Kvůli nízkému napětí baterií nebylo možno jednotku oživit a bylo nutné nejprve baterie dobít z vnější sítě 380 V. A prakticky přesně v době, kdy se výše citovaný SC 502 dal v Ostravě do pohybu, byl vlivem prověšení trolejového vedení v Pardubicích zcela přerušen provoz směrem na Prahu na dvě hodiny. Spoj SC 500, který již z Ostravy pro poruchu vyrazil se zpožděním 19 minut, dorazil nakonec do cílové stanice se zpožděním 138 minut, protější SC 501 do Ostravy měl zpoždění 88 minut. Došlo tedy na další premiéru, a to vrácení příplatku ve výši 200 Kč za příjezd opožděný o více jak 60 minut. Poslední den roku pak pro závadu jednotky spoj SC 500 vůbec nevyjel a odřeknut bez náhrady byl i obratový SC 503.

Pomocná lokomotiva přivezla neschopnou soupravu do Olomouce V úterý 3. 1. 2006 v 7:35 h došlo na olomouckém zhlaví stanice Brodek u Přerova k vykolejení nákladního vlaku Rn 51430 Valašské Meziříčí - Nymburk. Následkem byla jednak škoda v celkové výši 27 milionů korun a také úplné přerušení provozu na důležité hlavní trati mezi Olomoucí a Přerovem na takřka 37 hodin.

Při přejíždění výhybek na odjezdu ze stanice při rychlosti 90 km vykolejily 4 prázdné cisternové vozy řazené jako 3. až 6. za lokomotivou, které byly následně vymrštěny zcela mimo koleje, po dvou vozech na každou stranu. Vykolejil i další prázdný vůz. Ten však zůstal v koleji, stejně jako za ním řazený kontejnerový vůz, který na něj jedním podvozkem „vyskočil“. Zbývajících 25 vozů zůstalo již bez viditelných poškození na koleji. Stejně tak lokomotiva odtržená se dvěma prázdnými vozy od zbytku vlaku zastavila nevykolejená o několik desítek metrů dále. Délka vlaku činila 533 m a celková hmotnost 1304 tun, z 31 vozů bylo 14 ložených.

Po nehodě v Brodku u Přerova byl provoz spojů SC organizován tak, že jednotka 680.003 a jedna lokomotivou tažená souprava zajišťovaly spoje SC mezi Ostravou a Přerovem, v úseku Přerov - Olomouc byla zavedena autobusová doprava a ostatní jednotky jezdily pouze mezi Olomoucí a Prahou. Zpoždění na dojezdu do Prahy, resp. Ostravy činila nejvýše 60 minut, nejméně dokonce pouze 20 minut. Po zprovoznění tratě v místě nehody o den později v normální trase projel jako první vlak IC 146 „Hradčany“ a z Pendolin spoj SC 511.

Dne 7. 1. 2006 následoval smutný primát, když Pendolino poprvé usmrtilo osobu, která se pohybovala v kolejišti. Konkrétně se jednalo o jednotku 680.006 na spoji SC 503 při průjezdu zastávkou Týnec nad Labem. Tato událost však pochopitelně nebyla „závadou rychlovlaku“, přesto jí všechna média věnovala pozornost.

Hned příští týden však Pendolina postihla vlna potíží, které již byly způsobeny jednotkami samými. Po příchodu chladného počasí, kdy za jasných nocí klesaly teploty nezřídka k -15°C, se první ranní spoje potýkaly s vážnými problémy. Příčina byla vždy závada softwaru, po níž v několika případech zůstala souprava neschopná další jízdy a musela být odtažena do Prahy. Hned v pondělí 9. 1. 2006 skončila jízda SC 501 z Prahy v Července, lokomotivou bylo po hodině odtaženo do Olomouce. I následující den vyjel SC 501 pro závadu opožděn; přes další problém po cestě do Ostravy však dojel a opožděn pouze o 41 minut.

Další den však dojel SC 501 pouze do Hoštejna. Již předtím byl zdržen v Brandýse nad Orlicí, kde při jeho průjezdu došlo k výpadku napájení trolejového vedení a hned v Ústí nad Orlicí k poruše vjezdového návěstidla. V Hoštejně pak jeho jízda skončila zcela a po hodině stání byla jednotka odtažena do Zábřeha na Moravě dvojicí motorových lokomotiv. Zcela neschopná souprava měla od zastavení v Hoštejně nefunkční i klimatizaci a vytápění. Tentokrát byla nasazena lokomotivou tažená souprava na všech zbývajících spojích příslušného turnusového dne.

Dalšího dne pak SC 501 ukončil jízdu v Řečanech nad Labem a ještě menší vzdálenost tentokrát urazil SC 500, jenž z Ostravy dojel pouze do Hranic na Moravě.

Ostatní spoje jezdily bez vážných závad, ale pro další den, shodou okolností pátek, třináctého již ČD nechtěly riskovat další nepříjemnosti a do odvolání zavedly mimořádná opatření. V provozu zůstává jen jedna jednotka 680.003, která jako jediná má za sebou skutečný zkušební provoz s cestujícími (rok mezi Prahou a Děčínem).

Problémy s řadou 680 se totiž v těžkém zimním provozu daly očekávat, což potvrdily i zkušenosti Finských železnic.

Viceprezident firmy ALSTOM Transport, Terence Watson, se omluvil cestujícím za poruchy souprav a řekl, že šlo o neobvyklou specifickou závadu, kdy se na pomocném měniči jevily problémy konfigurace počítačového systému, čímž docházelo k blokaci celého systému. Pokud při jízdě překročí napětí v trolejovém vedení hodnotu 3,3 kV, začnou postupně „vypadávat“ pomocné měniče, což skončí až u měničů trakčních a jednotka tak nemůže pokračovat v cestě.

Závadu technici našli a postupně ji odstranili u všech souprav.

(Zdroj: Železniční magazín)


Multifunkční záznamníkyMultifunkční diktafon Olympus V minulosti jsme byli svědky několika pokusů o zatraktivnění a oživení trhu se záznamníky. Sám Olympus například uvedl na trh jeho kombinaci s jednoduchým digitálním fotoaparátem.

Aktuální novinkou je trojice velmi skladných a stylových digitálních záznamníků, které jsou vybaveny flash pamětí. Co je ale zajímavější: ve volných chvílích si na nich můžete přehrávat hudbu ve formátech MP3 a WMA. Tři modely se odlišují zejména velikostí flash paměti - k dispozici je kapacita 256 a 512 MB nebo 1 GB, což podle výrobce umožňuje uložit až 68 hodin hlasového záznamu nebo až 120 hudebních skladeb (u modelu WS-300M), u nejvyššího modelu WS-320M je to pak slušných 277 hodin hlasového záznamu nebo až 480 skladeb.

Záznamníky lze jednoduše připojit přímo do USB portu - bez kabelu, dokovací stanice nebo instalace speciálního softwaru - a přenášet rychle soubory do počítače.

(Zdroj: ComputerWorld - INVEX 2005)

Počítač na kliku


Počítač na kliku Počítač pro školáky z rozvojových zemí sestrojili vědci z Massachusetts Institute of Technology. Je z odolného plastu, umožňuje přepínání do kontrastního černobílého provozu, ve kterém se lépe pracuje na slunci, a lze jej nabíjet i otáčením kliky. První zásilky s dotovanou cenou sto dolarů za kus putují do Brazílie, Thajska, Egypta a Nigérie.

(Zdroj: Magazín Koktejl)


Závěrem


Jaro je časem výletů Milí čtenáři,

doufám, že pro Vás rok 2006 začal příznivě. Ať tak pokračuje i nadále. Zima je letos dlouhá, ale už se nezadržitelně blíží jarní období. Hned je všechno veselejší a také radostnější. Přátelé se scházejí po zimním období opět v přírodě a povídají si, jaké to bylo, když byli před mrazy ukryti ve svých domovech. Ptáci začnou zpívat a navracet se z teplých krajů.

V tomto období rovněž začínají nová přátelství. Lidé se více scházejí, aby cestovali, poznávali různé kouty nejen u nás, ale také v zahraničí. Tak ať se Vám výlety i krátké procházky jarní přírodou vydaří.

Eliška Hluší-----------------------------

HTML podobu tohoto čísla Brněnského občasníku
připravuje:
Jan Pokorný.

Graficky spolupracuje: Zdeněk Hluší

Graficky optimalizováno pro
MS Internet Explorer 5.x (a vyšší),
rozlišení 1024 x 768, 32bit

 
     
    * * * * *

</